2016/08/06

Shumdario Civil War - Wojna Domowa o Shumdario


EN: I just need to write a few words about our stupid fandom fight over Shumdario. I didn't know about this problem till yesterday and now I simply can't stand it. Why do we need to fight over everything?
__________________________________________________________
PL: Muszę napisać kilka słów na temat naszych głupich fandomowych kłótni o Shumdario. Do wczoraj nie zdawałam sobie sprawy z tego problemu i teraz najzwyczajniej w świecie nie mogę tego znieść. Dlaczego musimy się o wszystko kłócić?


EN: It doesn't matter if we ship Shumdario romantically or as a friendship. Guys, it doesn't change a thing! The way Matthew looks at Harry is delightful and the way Harry laughs at Matthew's jokes is precious. Those are the facts!
__________________________________________________________
PL: Nie ma znaczenia czy shipujemy Shumdario jako związek romantyczny, czy jako przyjacielski. Ludzie, to nie zmienia niczego! To jak Matthew patrzy na Harry'ego jest urocze i sposób w jaki Harry śmieje się z żartów Matthew jest bezcenny. To są fakty!

EN: BTW, believe me, shiping actors together is part of the fandom too. For example Dylan O'Brien and Tyler Hoechlin from Teen Wolf. They gave Sterek (Stiles/Derek) fandom a lot of fanservice because fans love it and that's the way to make the fandom bigger, more popular, powerful. As we all know, fandom is not only about talking, watching, screaming at home, it's also about creating and sometimes we need a little bit of an inspiration. Shumdario (friendship or romance) is a way to make the Shadowhunters fandom bigger. That's all.
__________________________________________________________
PL: Na marginesie, wierzcie mi, shipowanie ze sobą aktorów również jest częścią życia fandomowego. Przykładem są Dylan O'Brien i Tyler Hoechlin z Teen Wolf. Ta dwójka dała Sterekowemu (Sterek = Stiles/Derek) fandomowi bardzo dużo fanserwisu ponieważ fani to kochają i jest to sposób aby uczynić fandom większym, bardziej popularnym, silniejszym. Jak wszyscy wiemy, fandom to nie tylko rozmowy, oglądanie, krzyki w zaciszu domowym, to także tworzenie, a czasami potrzebujemy odrobiny inspiracji. Shumdario (romans czy też przyjaźń) jest sposobem na powiększenie fandomu Shadowhunters. Tylko tyle.

EN: What is more, shipping real life people together is quite normal is some fandoms. Look at japanese rock bands. Fans create so many different ships between members of the band that it's amazing how creative they are. And yes, that's part of this celebrity world because if you want to exist, you need to make a big fuss in the fandom. J'rockers know that and sometimes they try to inspire their fans by fanservice.
__________________________________________________________
PL: Co więcej, shipowanie prawdziwych ludzi jest całkiem normalne w niektórych fandomach. Spójrzmy na japońskie zespoły rockowe. Fani tworzą tak wiele różnych shipów między członkami zespołów, że ich twórcza pasja jest po prostu niesamowita. Tak, jest to częścią życia w świetle fleszy, ponieważ chcąc zaistnieć, trzeba robić zamieszanie w fandomie. J'rockerzy o tym wiedzą i dlatego czasami sami starają się inspirować fanów poprzez fanserwis.


EN: In conclusion, we need to stop fighting with each other over every little thing. Our goal is to make the fandom bigger and we all have our own ways to do so. Shumdario shoudn't divide us, nothing should. We are one big Shadowhunters family!
__________________________________________________________
PL: Podsumowując, musimy przestać kłócić się o każdą pierdołę. Naszym celem jest rozrost naszego fandomu i każdy z nas ma na to inny sposób. Shumdario nie powinni nas dzielić, nic nie powinno. Jesteśmy jedną wielką Shadowhunterską rodziną!

EN: Thank you.
__________________________________________________________
PL: Dziękuję.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz